Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Hans Rømer Skolen

Afdeling Aaker

Profil

Evaluering af kvalitet

Allerede i 0. klasse, når eleverne begynder i skolen, laves der en handleplan for de overordnede faglige og sociale mål for klassen. Ud fra denne fælles handleplan bliver der i løbet af skoleåret lavet individuelle handleplaner for hver elev. Disse handleplaner revideres løbende dels af lærerne alene og dels i et samarbejde med eleven og med hjemmet.
I indskolingen, 0. – 3. klasse bliver der lavet en handleplan der strækker sig over hele forløbet, d.v.s. over tre år.
Når eleverne begynder i 4. klasse er der en mundtlig overlevering i det der ofte skiftes lærere fra indskoling til mellemtrin. Målet for dette er bl.a. at det skal være helt tydeligt hvad eleverne har arbejdet med og hvor deres standpunkt er både fagligt og socialt.  
Vi har to forskellige skabeloner for elevhandleplaner, hver i sær er målrettet mod de to forskellige teams, indskoling og mellemtrin. Elevhandleplanerne bliver skrevet to gange i løbet af skoleåret. Inden planerne sendes hjem har eleven haft en samtale med klasselæreren. Planerne danner udgangspunkt for de to årlige skole/hjemsamtaler, og ved disse samtaler bliver mål og handleplan for de enkelte fag fastsat. Handleplanerne bliver udfyldt af de involverede lærere
 
Desuden har vi, som alle andre folkeskoler, de nationale tests. Her testes eleverne elektronisk i primært dansk og matematik.
 
På vores afdeling testes eleverne der ud over både i matematik og læsning/stavning årligt.
 
 

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Skole/hjemsamarbejde. Der er forældremøde i begyndelsen af skoleåret for alle klasser, dette møde skal være afholdt inden efterårsferien. På mødet præsenteres den overordnede plan for den enkelte klasse både fagligt og socialt, og vi forsøger at lave en forventningsafklaring mellem skole og hjem. Ydermere vil der i forbindelse med særlige arrangementer i den enkelte klasse, også altid blive afholdt et forældremøde, det kan evt. være i forbindelse med lejrskole o.a. Desuden er der fællesarrangementer for alle skolens forældre, det kan f.eks. være i forbindelse med skolekomedie, afslutning på emneuger, idræts-arrangementer o.l.
I alle klasser gennemføres der elevsamtaler minimum 2 gange pr.år. Her evalueres den enkelte elevs generelle faglige standpunkt og indsats. Disse samtaler ligger ofte i forbindelse med skole/hjemsamtaler, som der også afholdes 2 af pr. år. Ved skole/hjem samtalerne deltager oftest klasselæreren og dansk/matematiklæreren, men også f.eks. sproglærere kan deltage. Det er altid muligt at henvende sig på skolen for at aftale et møde med ledelsen eller lærere.
 
Evaluering. Allerede i 0. klasse når eleverne begynder i skolen, laves der en handleplan for de overordnede faglige og sociale mål for klassen. Ud fra denne fælles handleplan bliver der i løbet af skoleåret lavet individuelle handleplaner for hver elev. Disse handleplaner revideres løbende dels af lærerne alene og dels i et samarbejde med eleven og med hjemmet. I indskolingen, 0. – 3. klasse bliver der lavet en handleplan der strækker sig over hele forløbet, d.v.s. over tre år. Når eleverne begynder i 4. klasse er der  en mundtlig overlevering, da klasserne som regel skifter lærere ved starten på mellemtrinet. Målet for dette er bl.a. at det skal være helt tydeligt hvad eleverne har arbejdet med og hvor deres standpunkt er både fagligt og socialt. 
 
Elevhandleplaner. Vi har forskellige skabeloner for elevhandleplaner, hver i sær er målrettet mod de tre forskellige trin indskolingen, mellemtrinet og udskolingen. Elevhandleplanerne bliver skrevet to gange i løbet af skoleåret. Inden planerne sendes hjem har eleven haft en samtale med klasselæreren. Planerne danner udgangspunkt for de to årlige skole/hjemsamtaler, og ved disse samtaler bliver mål og handleplan for de enkelte fag fastsat. Handleplanerne bliver udfyldt af de involverede lærere
 
Årsplaner. Der er lavet en skabelon for årsplaner til de tre trin , som minimum skal disse benyttes. Der laves årsplaner for alle fag i alle klasser.
 
Undervisningsdifferentiering. Bland andet ud fra de læse- og matematik tests vi fortager i 1. – 9. klasse 1 gang årligt, forsøges undervisningen tilrettelagt således at elevernes potentiale udnyttes mest optimalt. I det daglige forsøges der differentieret så vidt det overhovedet er muligt.
I forhold til støttepædagogtimer, så er det sådan at de klasser der har en støttepædagog tilknyttet, er det ikke kun de støttekrævende elever der har udbytte af denne ekstra ressource, men også andre elever drager nytte af f.eks. undervisning på et meget lille hold.
   
Teamsamarbejde. Vi arbejder både i klasseteam og storteam for at styrke den faglige udvikling og sparring for personalet og eleverne. For eleverne forsøger vi på denne måde at skabe mulighed for holddeling og et mere nuanceret syn på den enkelte elev og dennes udviklingsmuligheder.
 
Åbent skema. Vi har mulighed for at flytte på klassernes timer, og på den måde skabe mulighed for tid til fordybelse, f.eks. med hele dage til et enkelt fag. Det sker også at lærere bytter fag/klasser i perioder, for at øge elevernes faglige udbytte, og udnytte de enkelte læreres faglige kunnen.
 
Desuden arbejder det pædagogiske personale med LP-modellen, der er en metode til at komme hele vejen rundt om problematikker omkring det enkelte barn, elevgrupper eller hele klasser. Læs mere her:http://www.lp-modellen.dk/
 

 

 

Eventuelle særlige undervisningstilbud

Vi har i skoleåret 12/13 et tilbud til mellemtrinselever med særlig interesse for de naturvidenskabelige fag. Dette tilbud foregår på afdeling Aaker og er for elever på alle 3 afdelinger. Der er bliver arbejdet praktisk og teoretisk med naturvidenskabelige fænomener.